ကုန္ေသတၲာထဲသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုတစ္စစီျဖဳတ္ထည္႔ထားျခင္း