YahooAndStores

အပိုပစည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား– Yahoo ဂ်ပန္ ဂ်ပန္မွပည္းမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမ ၸဏီသည္ဂ်ပန္ေစ်းကြက္မွည္းမ်ိဳးစံုႏွင္႔ထုတ္ကုန္မ်ိဳးစံုတိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ႔ထားပါသည္။

ည္းမ်ားကိုသင္႔အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွအရည္အေသြးျမင္႔အမွန္ကန္ဆံုးေစ်းႏႈန္းကိုတိုက္ရိုက္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ကားမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအသစ္ႏွင္႔အေဟာင္းမ်ား၊ ၾကီးမားေသာစက္ဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးစၥည္းမ်ားကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အဓိကအြန္လိုင္းဆိုင္မ်ား – Yahoo Japan, Kakaku, Rakuten အစရွိသျဖင္႔။ အေကာင္းမြန္ဆံုးေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ခင္မင္စရာေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းရွိမန္ေနဂ်ာမ်ား   ကအျမဲတမ္းလိုလိုလားလားကူညီရန္ရွိေနပါသည္။

အပိုပစည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္႔ဘီးမ်ား

WheelsEnImage ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီတြင္သင္၏ကား(သို႔မဟုတ္)စက္အတြက္အသစ္စက္စက္မူလအတိုင္း(သို႔မဟုတ္)အသံုးျပဳျပီးေသာအပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ကိုမွာယူႏိုင္ပါသည္။

မည္သည္႔ႏိုင္ငံသို႔ျဖစ္ေစသင္၏လိပ္စာအတိုင္းပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီတြင္သင္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူေသာအခါရုိးရွင္းျပီးလြယ္ကူပါသည္။ ေငြေပးျခင္းစနစ္ႏွင္႔ JUMWE အဖြဲ႔အာမခံမ်ားကသင္႔ကိုကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

အကယ္ ၍သင္ဟာအရည္အေသြးကိုတန္ဖိုးထားသူဆိုရင္အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအသစ္မ်ားဟာအေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားရဲ႔အရည္အေသြးဟာျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာအလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ အဲဒီအပိုပစၥည္းေတြအားလံုးကိုထိပ္တန္းအဆင္႔သတၲဳနဲ႔ပလတ္စတစ္မွထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး သူတို႔ရဲ႔သက္တမ္းဟာအလြန္ၾကာရွည္ခံပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိစက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးဟာစစ္ေဆးျပီးျဖစ္ျပီးလံုျခံဳမႈနဲ႔အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းမရွိပဲျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး  ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ဂ်ပန္မွာထုတ္လုပ္တဲ႔အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားရဲ႔အရည္အေသြးဟာအျခားပစၥည္းမ်ားထက္ပိုမို  ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္တာယာမ်ားႏွင္႔ဘီးမ်ားလည္းအတူတူပါပဲ။သူတို႔အရည္အေသြးမ်ားဟာတရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ဘီးမ်ားထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးလံုျခံဳမႈနဲ႔အရည္အေသြးစစ္ေဆးျပီးျဖစ္ျပီးဂ်ပန္ႏိုင္ငံအဆင္႔အတန္းမီျဖစ္၍ကမၥၻာတြင္ထိပ္တန္းအဆင္႔အျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာသင္မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကိုေလေၾကာင္းမွတဆင္႔(သို႔မဟုတ္) EMS ၀န္ေဆာင္မႈ(သင္၏ႏိုင္ငံတြင္ရွိလွ်င္)ျဖင္႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အရြယ္အစားၾကီးမားမ်ားျပားေသာပစၥည္းမ်ားကိုမွာယူပါကကုန္ေသတၲာမ်ားထဲထည္႔၍ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အရြယ္အစားၾကီးမားမ်ားျပားေသာပစၥည္းမ်ားကိုကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သိုေလွာင္ရံုတြင္စုစည္းထိန္းသိမ္းထားျပီး္ကမၥၻာတ၀ွမ္းလံုးသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

YAHOO ဂ်ပန္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အၾကီးမားဆံုးႏွင္႔အထင္ရွားဆံုးအြန္လိုင္းေလလံပြဲျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားဟာဒီေလလံပြဲမွာေရာင္းခ်ျခင္းခံရပါတယ္။ ေလလံပဲြ၏ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြမွာေဒၚလာေျခာက္ဘီလီယံရွိပါသည္။သင္ဟာအကုန္လံုးနီးပါးကိုဒီမွာရွာေတြ႔ႏိုင္ျပီးေတာ႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာသင္၀ယ္ယူျခင္းကိုကူညီေပးျပီးသင္မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကုိတတ္ႏိုင္သေလာက္အလ်င္ျမန္ဆံုးသင္႔ထံသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္– ယခုအခ်ိန္တြင္အထင္ရွားဆံုးပစၥည္းမ်ားတြင္နာမည္ၾကီးအ၀တ္အထည္မ်ားႏွင္႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုေစ်းႏႈန္းနည္းပါးစြာရရွိႏိုင္ျပီးဂ်ပန္ကားမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအစရွိသည္ျဖင္႔။ ဂရုစိုက္ပါ၊ Yahoo ဂ်ပန္တြင္ျပသထားေသာပစၥည္းမ်ား၏ထက္၀က္ထက္ေက်ာ္မွာအာမခံမ်ားရွိျပီးေစ်းနိမ္႔၍တရား၀င္ဆိုင္မ်ားမွေရာင္းခ်ပါသည္။ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္တရား၀င္လိုင္စင္မ်ားရွိျပီးနာမည္ၾကီးတံဆိပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ပါသည္၊ သို႔ေသာ္အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းခ်သည္႔အတြက္ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေအာင္ထိန္းႏိုင္ျပီးကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုနည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းႏွင္႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

PaymentEn

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏စနစ္ကို Yahoo ဂ်ပန္တြင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သင္၀ယ္လိုေသာကုန္ပစၥည္းကိုရွာေဖြႏိုင္ပါသည္၊ Paypal ျဖင္႔ေငြသြင္းႏိုင္ျပီး ၁၀၀% ျပန္လည္ထုတ္ယူႏို္င္ပါသည္၊ေလလံဆဲြပါ၊ သင္႔္ပစၥည္းကိုအိမ္တိုင္ရာေရာက္တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္၊၁၀၀%လြယ္ကူစိတ္ခ်ရပါသည္။ ၀ယ္ယူေသာအစီအစဥ္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

SchemeEngl

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွမည္သည္႔္ပစၥည္းမ်ားကိုမဆို၀ယ္ယူပါ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွမည္သည္႔္ပစၥည္းကိုမဆို၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။သင္လိုခ်င္ေသာပစၥည္း၏လင္႔ခ်ေပးပါ၊သင္႔အတြက္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၀ယ္ေပးပါမည္။ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္းဂ်ပန္ႏိုင္အတြင္းရွိမည္သည္႔ေနရာ၊မည္သည္႔ဆိုင္၏ပစၥည္းကိုမဆို၀ယ္ယူေပးပါမည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တိ႔ု၏လ်င္ျမန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚဂရုစိုက္မႈကို ၁၀၀%စိတ္ေက်နပ္မႈရေစပါသည္။

ဒီလင္႔မွတစ္ဆင္႔ http://translate.google.ru/?hl=&ie=UTF-8&text=&sl=ja&tl=ru ဘာသာျပန္ဆိုမႈႏွင္႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

လင္႔ကိုေကာ္ပီကူးျပီး (copy-paste) ၀င္းဒိုးတြင္ဖြင္႔ၾကည္႔လိုက္ရံုျဖင္႔သင္၏ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖင္႔ဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး ၀ယ္ယူလိုသည္႔ပစၥည္း၏ ကုန္က်စရိတ္ကိုေမးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာအၾကီးမားဆံုးအြန္လိုင္းစတိုးမ်ား၏စာရင္းပါ။

အဓိကအြန္လိုင္းစတိုးမ်ား :

အေထြေထြပစၥည္းမ်ား :

ဂီတာမ်ား :

တူရိယာႏွင္႔အပိုပစၥည္းမ်ား :

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းမ်ား :

အရုပ္မ်ား :

ကြန္ပ်ဴတာမ်ား :

အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင္႔ပစၥည္း :

ငါးဖမ္းျခင္း :

ရုပ္ရွင္ကားမ်ား၊ဂီတ:

ဓာတ္ပံုကင္မရာမ်ား :

လက္ပတ္နာရီမ်ား :

YAHOO

Yahoo ဂ်ပန္။ ဂ်ပန္မွမည္သည္႔ပစၥည္းကိုမဆိုအေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးႏွင္႔ေစ်းႏႈန္း။

ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ား

ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား။

Yahoo ဂ်ပန္။

ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းဆိုင္

ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ပါ။