ဘီးမ်ားႏွင္႔အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ဂ်ပန္ဘီးမ်ားႏွင္႔တာယာမ်ား

WheelsEnImageဂ်ပန္၏အဓိကအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေသာBridgestone, Toyo, Yokohama အစရွိသျဖင္႔ အသံုးျပဳျပီးသားတာယာမ်ားကိုေထာက္ပံ႔ေပးထားပါတယ္။

တာယာမ်ား၏အရြယ္အစားမ်ားမွာကားအမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္ျပီးေျပာင္းလဲႏိုင္၍အဆင္႔အတန္းမ်ိဳးစံု၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိကုန္ေသတၲာမ်ားထဲသို႔ိထည္႔၍ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္

– Yahooဂ်ပန္၏ဘီးအေဟာင္း၊အသစ္မ်ား စာရင္းကိုစစ္ေဆးၾကည္႔ပါ။ သိုေလွာင္ရံုတြင္ရွိေသာသင္၏ပစၥည္းမ်ားကိုအာရံုစိုက္ျပီးကုန္ေသတၲာမ်ားထဲသို႔ိထည္႔၍လိပ္စာအတိုင္းပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားသည္မ်ားျပားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျပီးတစ္ပါတ္လွ်င္ကုန္ေသတၲာမ်ားႏွစ္ခုမွေလးခုအထိထည္႔၍ပို႔ေဆာင္ေပးရပါသည္။ သင္႔ေတာ္ေသာႏႈန္းထားမ်ားႏွင္႔မွန္ကန္မႈေၾကာင္႔အဓိကအားျဖင္႔ KMTC ႏွင္႔ Sinokor ကုပၼဏီမ်ားမွတစ္ဆင္႔ ပို႔ေဆာင္ပါသည္။သင္္ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျပီးသည္ႏွင္႔ ကုန္ေသတၲာမ်ားထဲသို႔ထည္႔ျပီးပို႔ေဆာင္ရန္ထံုးစံအားျဖင္႔ႏွစ္ရက္မွသံုးရက္အထိၾကာျမင္႔ပါသည္။

သင္သည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ဘီးမ်ားရွာေဖြေနသူျဖစ္ပါကေအာက္ပါ၀က္ပ္ဆိုက္မ်ားကိုစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

Main_japan-yahoo

 Yahoo Japan –မ်ားျပားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူေသာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားကိုယ္ပိုင္၀င္ေရာက္ရန္။

BannerCroober

 CROOBER – ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိအၾကီးမားဆံုးအြန္လိုင္းစတိုး။

BannerMbok

— MBOK ေစ်းအေပါဆံုးဖုန္းေလလံပဲြ။

BannerRakuten

—   Rakuten Auction –အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေသာေလလံပြဲ။

Wheel_KauEn

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္တာယာမ်ားကိုအၾကီးမားဆံုးဂရုစိုက္ၾကပါသည္။ပိုျပီးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္္ဂ်ပန္ကားပိုင္ရွင္မ်ားသည္တာယာမ်ားကိုပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔တစ္ႏွစ္လွ်င္သံုးၾကိမ္မွေလးၾကိမ္လဲတတ္ၾကပါသည္။ဒါကေတာ႔တစ္ကမၥၻာလံုးတြင္ဂ်ပန္တာယာမ်ားသည္နာမည္အၾကီးဆံုးျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။တာယာအသစ္ႏွင္႔အေဟာင္းၾကားတြင္ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမရွိပါ။

အဓိကအားျဖင္႔ေအာက္ေဖာ္ျပပါကုမ ၸဏီမ်ားႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္သင္၏စံုစမ္းမႈအေပၚမူတည္ျပီးအျခားကုမ ၸဏီမ်ားတြင္လည္းရရွိပါသည္။

Bridgestone –၁၉၃၁ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ကမၥၻာေပၚတြင္အၾကီးမားဆံုးတာယာကုမ ၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိတြင္ ကမၥၻာ႔တာယာေစ်းကြက္၏၂၀%ခန္႔ကို၄င္းမွပိုင္ဆိုင္ပါသည္။အေကာင္းမြန္ဆံုးအရည္အေသြးကိုရရွိေစရန္ႏွစ္စဥ္္ နည္းပညာသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါသည္။

Toyo Tire & Rubber Co. – ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ Toyoသည္ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမ်ားအတြက္အဓိကကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ခရီးသည္စီးကားမ်ားမွထရပ္ကားမ်ားအထိတာယာမ်ိဳးစံုကိုအျမဲတမ္းရရွိႏိုင္ပါသည္။

Yokohama–၁၉၁၇ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ယေန႔ေခတ္၏ထင္ရွားေသာတာယာကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာမ်ားအသံုးခ်ျပီးအထူးသျဖင္႔ျပိဳင္ကားမ်ားအတြက္တိုးတက္လာခဲ႔ပါသည္။အေကာင္းဆံုးတာယာ ကုမ ၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင္႔တစ္ကမၥၻာလံုးတြင္လူသိမ်ားပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္နာမည္အၾကီးဆံုးတာယာမ်ားမွာ-

ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္

245 70 19.5       800$ (6 wheels)    winter

245 70 19.5       650$ (6 wheels)   winter

215 70 17.5       600$  (6 wheels)  winter

205 60 17.5       450$  (6 wheels)  summer

225 80 17.5       600$  (6 wheels)   winter

ရိုးရိုးကားမ်ားအတြက္

 

195\70\14-      180$ (truck)

205\70\14-      180$ (truck)

195\65\15-      100$

205\65\15-      100$

205\70\15-      110$

265\70\15-      210$

175\70\13-      70$

185\70\13-      70$

185\65\14-      80$

185\70\14-      80$

205\65\16-      100$

265\70\16-      250$

145\12LT-       60$

အပိုပစၥည္းမ်ား

 

အပိုပစၥည္းမ်ားေအာ္ဒါမွာျခင္းသည္စၥည္းအသစ္ႏွင္႔အေဟာင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးထုတ္လုပ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈျဖင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။

– ဂ်ပန္ကားမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ကယ္မ်ား၏အပိုပစၥည္းအစစ္အမွန္မ်ား

– အၾကီးစားစက္္ယ ၲရားႏွင္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးအပိုပစၥည္းမ်ား

အသံုးျပဳျပီးေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားတင္ပို႔ျခင္း(ေပ၄၀(သို႔မဟုတ္)၂၀ရွိကုန္ေသတၲာအတြက္ကားအေဟာင္းမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားကိုတစ္စစီျဖဳတ္ျခင္း)

ဂ်ပန္ေအာ္တိုစက္ရံုမ်ားတြင္မူလစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျပီးတူညီေသာစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုဂ်ပန္၏မူလကားမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိပါသည္။

ဒါဟာဂ်ပန္စၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားရဲ႔အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ထိပ္တန္းအရည္အေသြးႏွင္႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းဟာသင္႔ရဲ႔ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္မူလစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားဟာအေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္၏အသံုးျပဳျပီးေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားဟာအျမဲတမ္းအေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ဂ်ပန္ေတြဟာသူတို႔ကားကိုႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲတတ္တဲ႔အေလ႔အထရွိလို႔ပါပဲ။ ဒါဟာသူတို႔ပိုက္ဆံအတြက္အေကာင္းဆံုးတန္ဖိုးထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ Tsubasa စနစ္ကိုအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္၊အသံုးျပဳျပီးေသာအပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တစ္ကမၥၻာလံုးတြင္အၾကီးဆံုးကုန္သြယ္မႈစနစ္မွ ၀ယ္ယူႏိုင္ေစရန္ခြင္႔ျပဳထားပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သတ္မွတ္ထားေသာ၀န္ေဆာင္ခမွာ ၅%ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ၀က္ပ္ဆိုက္မ်ားမွတိုက္ရိုက္၀ယ္ယူႏိုုင္ပါသည္။

 

http://www.upgarage.com/http://kts-web.com/http://www.junauto.co.jp/machineshop/index.htmlhttp://www.bikebros.co.jp/http://www.dirtfreak.co.jp/

သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအေပၚမူတည္ျပီးအသံုးျပဳျပီးအပိုပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ဓာတ္ပံုရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္႔အတြက္အေကာင္းဆံုးပစၥည္း၏ေစ်းႏႈန္းကိုရွာေပးႏိုင္ပါတယ္။ (သို႔မဟုတ္) သင္၏ပစၥည္းကိုျပည္တြင္းကိုယ္စားလွယ္ထံပို႔ေပးပါမည္။

 

ဘီးမ်ား

 

ဂ်ပန္ဘီးႏွင္႔တာယာမ်ား။ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးႏွင္႔ေစ်းႏႈန္း။တစ္ကမၥၻာလံုးပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

 

ဂ်ပန္တာယာမ်ား။

 

ဂ်ပန္ဘီးမ်ား။

 

ဂ်ပန္တာယာမ်ား။

 

ဂ်ပန္ဘီးမ်ား။

 

အသံုးျပဳျပီးဘီးမ်ား။

 

အသံုးျပဳျပီးတာယာမ်ား။