၀ယ္ယူျခင္းအစီအစဥ္

Yahoo ဂ်ပန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္အေျခခံအစီအစဥ္မ်ားႏွစ္ခုေပးထားပါသည္။

SchemeYahooEn

  1. လုပ္ငန္းတြင္အစုစပ္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင႔္အမ်ားအျပား၀ယ္ယူသူေဖာက္သည္ၾကီးမ်ားအတြက္  

အကယ္၍သင္ဟာတစ္လမွာ၁၀မ်ိဳးထက္ပိုျပီး၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ Yahoo ဂ်ပန္တြင္ကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ဖြင္႔ရန္ခြင္႔ျပဳပါမည္။

ဘယ္ေနရာဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ Yahoo ကို တစ္ပါတ္တြင္၇ရက္၊၂၄နာရီအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူႏိုင္ျပီးဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈရရွိပါလိမ္႔မည္။ အဲဒါဟာသင္၏ကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။တိုင္ပင္လို႔ရတဲ႔ကိုယ္ပိုင္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ကိုလည္းရရွိပါလိမ္႔မယ္။ေမးစရာေတြရွိေသးလား။  Yahoo  တြင္ကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ရွိျခင္း၏အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ႔ –

–Yahoo စနစ္ကို တစ္ပါတ္တြင္၇ရက္၊၂၄နာရီအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

–ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္ျပီးဘာသာျပန္ဆိုျခင္းေဆာ႔၀ဲလ္အသံုးျပဳျပီးအခ်ိန္မေရြးအေျဖမ်ားစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

–သင္၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈႏွင္႔အတူကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

  • ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီကိုေရာင္းသူမွဘာေရးထားျပီး၊ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကေရာင္းသူကိုဘာေရးထားတယ္ဆိုတာဆိုတာျမင္ရပါလိမ္႔မည္၊ထို႔အျပင္အေရာင္းအ၀ယ္တိုင္းကိုအျပည္႔အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။

သင္႔မွာကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ရွိခဲ႔မယ္ဆိုရင္သင္႔ေလလံမ်ားအတြက္ေငြၾကိဳေပးစရာမလိုပါဘူး။ တစ္ပါတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္မေပးဆပ္ရေသးေသာလက္က်န္ေငြေပးသြင္းရပါမည္။

ဘဏ္မွျဖစ္ေစအေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျဖင္႔ျဖစ္ေစသင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာနည္းလမ္းျဖင္႔ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဒီနည္းလမ္းဟာအမ်ားအျပား၀ယ္ယူေသာေဖာက္သည္မ်ားအတြက္အလြန္လြယ္ကူရိုးရွင္းလွပါတယ္။

 တစ္လတြင္၁၀မ်ိဳးေအာက္နည္းေသာစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူေသာေဖာက္သည္မ်ားအတြက္

၀န္ေဆာင္ခႏွင္႔ေအာ္ဒါစၥည္းမ်ားစုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုေပးသြင္းရန္ေမးပါလိမ္႔မည္။ဘဏ္ကဒ္မွျဖစ္ေစ Paypalလက္က်န္ေငြမွျဖစ္ေစဘဏ္မွတစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေပးသြင္းရန္လင္႔ေပးပို႔ထားပါ၊ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္းစၥည္း၀ယ္ယူေပးျပီးလိပ္စာအတိုင္းမည္သည္႔ႏိုင္ငံျဖစ္ေစစၥည္းေပးပို႔ေပးပါမည္။ EMSပို႔လွ်င္ အာရွသို႔ ၃၀၄ ရက္အတြင္း၊ဥေရာပႏွင္႔အေမရိကားသို႔ ၅ရက္မွ၆ ရက္အတြင္းသာၾကာပါမည္။

အြန္လိုင္းစတိုးမွစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူလိုပါကကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံလင္႔ေပးပို႔လိုက္ရံုပါပဲ၊ေငြေပးသြင္းပါ၊ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သိုေလွာင္ရံုထဲတြင္စၥည္းမ်ားေနပါမည္၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္အတြက္ဒုတိယအၾကိမ္ေငြေပးသြင္းရန္သင္႔ကိုေမးပါမည္။ထို႔ေနာက္စၥည္းမ်ားေပးပို႔ပါမည္။ ဒါဟာလြယ္ကူရိုးရွင္းလွပါတယ္။

Paypal အာမခံမ်ားကသင္႔ကို ၁၀၀% ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ၁၀၀% ပိုက္ဆံျပန္ရရန္ အာမခံပါသည္။

PaymentEn