AutoAccessဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင္႔အၾကီးစားစက္ယႏၲရား ၀ယ္ယူျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီတြင္ဂ်ပန္ေလလံပြဲမ်ားႏွင္႔ကုန္္ပစၥည္းမ်ားမွေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိတိုက္ရိုက္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေလလံပြဲမ်ားတြင္ေရာင္းခ်ေသာကားမ်ားမွာစက္ျပင္ပညာရွင္မ်ားစစ္ေဆးျပီးသင္၀ယ္ယူေသာကား၏အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္းအာမခံပါသည္။ တရားမ၀င္ကုန္သည္မ်ားထံမွကားမ်ားမ၀ယ္ပါႏွင္႔၊ သင္႔အတြက္သင္ကိုယ္တိုင္၀ယ္ယူပါ၊ သင္႔ေတာ္ေသာအေျခအေနႏွင္႔အေကာင္းမြန္ဆံုးေစ်းႏႈန္းကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူပါ။ေလလံပြဲအာမခံမ်ားမွျမင္႔မားေသာအရည္အေသြးရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုသင္႔ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ရရွိႏုိင္ပါသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာကုန္သည္မ်ားႏွင္႔ကုပၼဏီမ်ားအားလံုးတိုက္ရိုက္ေလလံပြဲမ်ားမွကားမ်ား၀ယ္ယူၾကပါသည္။

ကားမ်ားႏွင္႔စက္ပစၥည္းကိုအနိမ္႔ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင္႔၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ဟာပံုေသေစ်းႏႈန္းနဲ႔ကားကို၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေအာ္တိုကုန္္ပစၥည္းမ်ားကိုစစ္ေဆးသင္႔ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ USS, IAUC, ASNET, CAA, JU, TAA နဲ႔အျခားအရာမ်ားကိုတိုက္ရိုက္ရရွိေအာင္ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာေလလံပြဲတစ္ခုစီတိုင္း၏ျပည္႔စံုေသာအသင္း၀င္မ်ားျဖစ္ျပီးေတာ႔သင္႔ကိုအနည္းဆံုး၀န္ေဆာင္ခနဲ႔အေကာင္းဆံုးကုန္ပစၥည္းေထက္ပံ႔သင္႔ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာေလလံပြဲမ်ားအားလံုးႏွင္႔ကုန္ပစၥည္းအြန္လိုင္း 24/7 ကိုတိုက္ရိုက္ရရွိေအာင္ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ျပီးေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္။

ကားကိုသင္၏ႏိုင္ငံ(Nagoya, Yokohama, Osaka, Fukuoka)သို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ယူေဆာင္သြားပါသည္။ သင္ညႊန္ၾကားေသာဆိပ္ကမ္း(သို႔မဟုတ္)သင္၏ႏိုင္ငံသို႔ကားမ်ားႏွင္႔စက္ယႏၲရားကို္လည္း တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္အခ်ိန္ႏွင္႔ေငြကုန္သက္သာေစရန္ပို႔ေဆာင္ခအနည္းဆံုးႏွင္႔လ်င္ျမန္ေသာပို႔ေဆာင္မႈျဖင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။

၀ယ္ယူျခင္းအစီအစဥ္

၀ယ္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကေတာ႔အလြန္ရိုးရွင္းျပီးလြယ္ကူပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင္႔ဆက္သြယ္ပါ။၁၀၀% ေငြသြင္းျပီးကြ်ႏု္ပ္တို႔စနစ္ကိုအျပည္႔အ၀ရယူပါ၊ စစ္ေဆးျပီးကားမ်ားရွာေဖြပါ(လိုအပ္လွ်င္အခမဲ႔ဘာသာျပန္ေပးမည္)၊ ေလလံဆြဲပါ၊ကား၀ယ္ပါ၊တန္ဖိုးေပးေခ်ပါ၊သင္႔ထံသို႔ကုန္္ပစၥည္းေပးပို႔ပါမည္။

SchemeCar

တန္ဖိုး၀ယ္ယူျခင္း။

၈% VAT မယူပါ။ အသက္သာဆံုးပို႔ေဆာင္ခရွိပါသည္။

၀ယ္ယူရာတြင္အစီအစဥ္၂ခုေပးထားပါသည္။ ပထမအစီအစဥ္၊ အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ေသာအစီအစဥ္တြင္အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုး(ကားေစ်းႏႈန္း၊ေလလံပြဲ၀န္ေဆာင္ခ၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ကုမ ၸ

ဏီ၀န္ေဆာင္ခ)ကိိုသီးျခားစီေပးရနပါ၀င္ပါသည္္။ ဒုတိယအစီအစဥ္၊ ရိုးရွင္းေသာအစီအစဥ္တြင္ကားေစ်းႏႈန္းႏွင္႔္ပံုေသ၀န္ေဆာင္ခ ၆၅.၀၀၀ JPY သာပါ၀င္ပါသည္(ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးႏွင္္႔၀န္ေဆာင္ခ၊ Hokkaido ကားမွအပသတ္မွတ္ထားေသာကားမ်ားအတြက္၊ Kyushyu isles အတြက္ ၁၀.၀၀၀ JPY မွ်သာထပ္ေပါင္းရမည္။)

 အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ေသာအစီအစဥ္၀န္ေဆာင္ခမွာ၁၅.၀၀၀ JPYမွစတင္ျပီး ႔အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးေပါင္းမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္၀န္ေဆာင္ခဖြဲ႔စည္းပံုံႀကည္႔ျပီးအတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

TransparScheme

ရိုးရွင္းေသာအစီအစဥ္ — ၀ယ္ယူေသာေစ်းႏႈန္းတြင္ ၆၅.၀၀၀ JPY ထပ္ေပါင္းမည္။ ဂ်ပန္မွာေဖာ္ျပထားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးႏွင္႔ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္ခမ်ားပါ၀င္သည္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာရိုးရွင္းျပီးလုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူပါတယ္။ကားတန္ဖိုး၊၀န္ေဆာင္ခႏွင္႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ကိုပဲေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္(သင္၏တိုင္းျပည္တြင္သာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေတာ႔စာရြက္စာတမ္းေၾကးႏွင္႔အလုပ္သမားခပါေပးသင္႔ပါတယ္။)

SimpleScheme

SpectehAccessအၾကီးစားစက္ယႏၲရား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္အၾကီးစားစက္ယႏၲရား၊ ၀န္ခ်ီစက္လက္တံ(tadano, unic အစရွိသျဖင္႔) ၀န္ကိုမတင္၍သယ္ေဆာင္သည္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ေျမတူးစက္မ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တစ္ကမၥၻာလံုးသို႔တင္ပို႔ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဂ်ပန္၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔နည္းပါးေသာ၀န္ေဆာင္ခမ်ားေၾကာင္႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေဖာက္သည္မ်ားကေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုုမ ၸဏီမွအၾကီးစားစက္ယႏၲရားကို၀ယ္ယူပါက

သင္လိုခ်င္ေသာအလြန္တိက်ေသာကုန္ပၥည္းမ်ားျဖစ္မည္။အပါတ္စဥ္တိုင္းျပဳလုပ္ေသာအြန္လိုင္းေလလံပြဲမ်ားတြင္ျပသထားသည္႔စက္ပၥည္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွသင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္သင္႔ပါသည္။

သင္သည္လူလိမ္ႏွင္႔ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင္႔ျခင္းကိုေရွာင္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ ျပီးေတာ႔သင္ဟာကုန္္ပၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဘာျပႆနာမွရင္ဆိုင္ရမည္မဟုတ္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ေလလံပြဲမ်ားတြင္ျပသထားေသာကုန္္ပၥည္းမ်ားမွာ၁၀၀%ရာႏႈန္းျပည္႔တရား၀င္ျပီးကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားကစစ္ေဆးျပီးျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင္႔ေဖာက္သည္မ်ားဟာကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမ ၸဏီကိုေရြးခ်ယ္ၾကသလဲ။

  1. ပို႔ေဆာင္စရိတ္သက္သာျခင္း–ကုန္ပၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းအနည္းဆံုးျဖစ္ျခင္း။
  2. အၾကီးစားစက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္အနိမ္႔ဆံုး၀န္ေဆာင္ခမ်ားျဖစ္ျခင္း။
  3. ကုန္ပၥည္းမ်ားကိုတစ္စစီျဖဳတ္ျပီးပို႔ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

ကုန္ေသတၲာကိုအသံုးျပဳျပီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအၾကီးစားစက္ယႏၲရားကိုပို႔ေဆာင္ေပးရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း

အၾကီးစားစက္ယႏၲရားကိုပို႔ေဆာင္ေပးရန္အလြယ္ကူဆံုးႏွင္႔အလံုျခံဳဆံုးနည္းလမ္းမွာကုန္ေသတၲာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍

၀န္ခ်ီစက္လက္တံ၊ ၀န္ကိုမတင္၍သယ္ေဆာင္သည္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ေျမတူးစက္မ်ားႏွင္႔လယ္ထြန္စက္မ်ားကိုပို႔ေဆာင္ေပးလိုပါကဤနည္းလမ္းသည္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေစႏိုင္ေသာအေကာင္းမြန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိေအာင္၁၀၀%ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အၾကီးစားစက္ယႏၲရားကိုစတီးလ္ေသၲာထဲတြင္ထည္႔္၍သယ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ထိခိုက္မႈတစ္စံုတရာမရွိေအာင္ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

 

အဓိကအၾကီးစားၥည္းေလလံပြဲမ်ား : ARAI, ISUZU UMAX.

ျမင္႔မားေသာအဆင္႔အတန္းမ်ားႏွင္႔အၾကီးမားဆံုး၊ဂရုစိုက္မႈအမ်ားဆံုးခံရေသာေလလံပြဲမွာ

Arai Oyama ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလလံပြဲမွာ တစ္ပါတ္တြင္၁၀.၀၀၀ ထက္ပိုေသာ၀ယ္သူမ်ားပါ၀င္ၾကျပီးသီးျခားစက္ယႏၲရားကို၀ယ္ယူၾကပါတယ္။ အပါတ္စဥ္ ၄၀၀.၀၀၀ထက္ပိုေသာပၥည္းမ်ားကိုအြန္လိုင္းေလလံပြဲတြင္ျပသထားပါသည္။ Araiအဖြဲ႔ရွိအျခားေလလံပြဲမ်ားမွာ Arai Bayside, Arai Sendai and Arai Fukuoka တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ Kobe ျမိဳ႔ရွိအျခားထင္ရွားေသာေလလံပြဲမွာ Isuzu U-max ျဖစ္ျပီးအပါတ္စဥ္တိုင္းသီးျခားပၥည္းေရာင္းခ်ေပးပါတယ္။ ဒီေလလံပြဲမွာသီးျခားစက္ယႏၲရား၏ကုမၸဏီမ်ိဳးစံု၊ပၥည္းမ်ိဳးစံု၊ မွန္ကန္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ေလလံပြဲကာလတြင္ဂရုတစိုက္စစ္ေဆးမႈတို႔ျဖင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုပၼဏီသညသင္႔ကို္အဲဒီအခ်က္ေတြရရွိေအာင္ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ Kato ႏွင္႔ Nippon Shyaryouမွထုတ္လုပ္ေသာလြန္ပူစက္ႏွင္႔၀န္ခ်ီစက္ပၥည္းမ်ား၊ Komatsu, Hitachi, Kobelco, Tadano, KATO, IHI မွထုတ္ေသာအၾကီးစားစက္ယႏၲရား၊ ေျမတူးစက္မ်ား၊ ၀န္ကိုမတင္၍သယ္ေဆာင္သည္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင္႔ Mitsubishi, Niigata, Sumitomo, Hanta, Sakai, Komatsu, Hitachi မွထုတ္လုပ္ေသာအထူးသီးသန္႔စက္ယႏၲရားတို႔ကိုလည္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

ေအာ္တို

အသံုးျပဳျပီးေသာဂ်ပန္ကားမ်ား။ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးႏွင္႔ေစ်းႏႈန္း။တစ္ကမၥၻာလံုးပို႔ေဆာင္ေပးသည္။                                                                                                                               

ဂ်ပန္ကားမ်ား။

အသံုးျပဳျပီးေသာဂ်ပန္ကားမ်ား။

ဂ်ပန္မွအသံုးျပဳျပီးေသာကားမ်ား။

ဂ်ပန္ေအာ္တိုေလလံပြဲ

ဂ်ပန္ေလလံပြဲ

ဂ်ပန္ကားကိုတစ္စစီျဖဳတ္ျပီးထည္႔ျခင္း

ဂ်ပန္မွအသံုးျပဳျပီးေသာကားမ်ား။